top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti Lazebnice z Ráje, s.r.o. (dále jen prodávajícího) platné od 11. 8. 2016.

Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Adresa pro doručování:

Lazebnice z Ráje, s.r.o., K Ráji 22, 301 00 Plzeň

Adresa elektronické pošty: fridrichova@lazebnice.cz

Telefonické spojení: 606 677 990, 602 460 015

Bankovní spojení:

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2000611599

Kód banky: 2010

Měna účtu: [CZK]

I. Objednání zboží

1. Objednávku zboží může kupující činit ústně v sídle společnosti prodávajícího, písemně, telefonicky, prostřednictvím e–mailu, nebo jiným obdobným způsobem umožňujícím přenos textu na dálku. Objednávku lze učinit i prostřednictvím třetí osoby (např. přes obchodního reprezentanta), která k tomu bude prodávajícím nebo kupujícím zmocněna. Objednávka zboží je považována stranami zároveň za návrh kupní smlouvy, na základě které se uskuteční dodávka zboží.

 

2. Objednávka musí obsahovat ty údaje, kterými je zboží specifikováno v platném ceníku zboží pro dané období, tj. zejména úplný název zboží, číslo druhu zboží, cenu zboží. Dále je třeba v objednávce uvést údaj o množství objednávaného zboží.

 

3. Pokud objednávka splňuje všechny výše uvedené náležitosti a je prodávajícím přijata, představuje kupní smlouvu, na jejímž základě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží za níže uvedených podmínek a kupující se zavazuje zaplatit za níže uvedených podmínek prodávajícímu kupní cenu uvedenou na faktuře.

 

4. Prodávající kupujícímu potvrdí přijetí objednávky.

5. Kupující není povinen dodržovat žádné limity minimální výše objednávky. Prodávající vyřizuje objednávky jakékoliv výše.

6. Prodávající může objednané zboží dodat i po částech. Objednávka zůstává v evidenci prodávajícího až do úplného vyřízení a kupující nemusí již jednou objednané a dosud nedodané zboží znovu objednávat.

7. Prodávající doporučuje kupujícímu absolvovat semináře o správném použití přípravků značky Methode Brigitte Kettner, B.Kettner a Paolo Guatelli před nebo bezprostředně po první objednávce.

II. Přeprava zboží

Přepravu zboží zajišťuje prodávající prostřednictvím přepravní nebo poštovní služby a hradí náklady s ní spojené:

a) Přeprava zboží se uskutečňuje prostřednictvím České pošty, s.p.

b) U objednávky do 1500,- Kč včetně DPH účtuje prodávající manipulační poplatek ve výši 200,- Kč + 89,- Kč dobírka.

c) U objednávky nad 3000,- Kč včetně DPH jsou přepravní náklady zdarma.

III. Předání a převzetí zboží

1. Dodací lhůta je od 2-14 dnů, není-li uvedeno jinak. Zboží, které je skladem a je objednáno do 11:00 v pracovní den s dodáním Českou poštou, odesíláme v den objednání, jinak následující den. Ostatní nabízené zboží je v převážné většině expedováno v rozmezí 4-10 pracovních dnů. O případných delších dodacích lhůtách bude kupující informován. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může kupující stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany.

2. Zboží zasílané prostřednictvím České pošty je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží. Použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis, nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

3. Jestliže kupující odmítl převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která je tímto jednáním prodávajícímu způsobena. Jestliže kupující nevyzvedne objednané zboží v sídle prodávajícího Lazebnice z Ráje, s.r.o. do 3 dnů, ode dne kdy je zboží připraveno, nedohodnou-li si kupující a prodávající jiný termín převzetí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

4. Převzetím zboží se rozumí převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, nebo od přepravce. Kupující převzetím zboží stvrzuje svůj souhlas s reklamačními podmínkami prodávajícího. Kupující je povinen provést kontrolu množství, neporušenosti a kompletnosti zboží v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, to znamená porovnat je s prodejním dokladem nebo dodacím listem. Při doručování zboží přepravní společností je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zboží (zásilky) ihned při převzetí od přepravní společnosti (počet balíků, poškození krabic) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, nebo o tom sepsat s přepravcem zápis při přebírání zásilky. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti je nutno řešit přímo s touto přepravní společností ihned při dodání zásilky. V případě pochybnosti o kompletnosti zásilky a její neporušenosti kontaktuje kupující před převzetím prodávajícího, který je povinen pomoci tuto situaci řešit. Pokud kupující převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem korektní předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit na prodávajícím.

IV. Reklamační podmínky

1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

 

2. Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce 24 měsíců (§ 620 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na prodejním dokladu, dodacím listě, nebo v záručním listu výrobce.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé neodborným používáním

b) nedodržením instrukcí v návodu k obsluze

c) mechanickým poškozením nebo opotřebením

d) živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy

Spotřební materiál:

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět. Vztahuje se zejména na kosmetické přípravky a potravinové doplňky.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění. případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

V případě nesrovnalosti mezi množstvím nebo druhem zboží, které je uvedeno na faktuře a v zásilce nebo při materiálové vadě výrobku, je kupující oprávněn vadné nebo chybějící zboží reklamovat.  Práva kupujícího z vad zboží se uplatňují podle obchodního zákoníku. Spolu s notifikací vad je odběratel povinen prodávajícímu v jeho sídle předložit k přezkoumání i reklamované zboží.

Postup při reklamaci:

1. Nejprve nás o reklamaci informujte telefonicky, e-mailem, či písemně. Předejdete tak situaci, kdy by reklamace byla posouzena jako neoprávněná, protože v takovém případě by Vám byl účtován poplatek ve výši nákladů na poštovné. Vždy se snažíme najít řešení pro Vaší plnou spokojenost.

 

2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Pokud možno doporučeně s dodejkou a pojištěné nejméně v hodnotě posílaného zboží, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

 

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu.

 

4. Dále přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

V. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v prodejně prodávajícího nebo bezhotovostním převodem předem na základě e-mailového potvrzení, které zákazník obdrží po uskutečnění objednávky. Zálohové faktury, vystavuje prodávající kupujícímu na základě žádosti kupujícího. V případě zasílání zboží, je zboží zasíláno na dobírku a kupní cena je kupujícím placena přepravci nebo bezhotovostním převodem předem na základě emailového potvrzení, které zákazník obdrží po uskutečnění objednávky.

VI. Ukončení obchodního vztahu

1. Kupující může kdykoliv ukončit obchodní vztah s prodávajícím bez udání důvodu, pokud nemá vůči prodávajícímu žádné finanční závazky.

VII. Závěr

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné po dobu neurčitou, nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky. Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek prodávajícím.

 

2. V případě, že kupující s prodávajícím uzavřou navzájem kupní smlouvu, uskuteční se prodej zboží na základě těchto obchodních podmínek, nebude-li v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

 

3. Kupující prohlašuje, že se s obsahem těchto obchodních podmínek seznámil, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem.

bottom of page